top of page

KAMERA-67ry - KAMERA-67 rf

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Yhdistyksen säännöt ovat saatavilla vain ruotsiksi

PDF

Seura sai uudet säännöt tammikuussa 2024.

Voimassaoloaika: 26.01.2024 13:03:08

 1. Föreningens namn

Kamera-67 rf, Kamera-67 ry och dess hemort är Borgå.


2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att verka för fotografikonstens utvecklande och främjande samt att vara en samlingspunkt för fotointresserade i Borgå med omnejd, amatörer såväl som professionella. Klubbens ändamål är att skapa förutsättningar för och stimulans till fotografiskt bildskapande för dess medlemmar.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom utflykter, resor, kursverksamhet, intressekvällar, tävlingar, utställningar och andra motsvarande evenemang.


3. Medlemmar

Var och en som antar föreningens syfte kan bli ordinarie medlem i föreningen. Som understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Ordinariemedlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan. Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens verksamhet.


4. Medlemsavgift

Storleken av den årliga medlemsavgiften som tas ut från ordinarie och understödande medlemmar beslutas av höstmötet för båda medlemsgruppernas del separat. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inte medlemsavgifter.


5. Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, som har en ordförande och 2–8 andra ordinarie medlemmar som alla utses vid höstmötet. Styrelsens mandattid är ett kalenderår. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande och utser inom eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denna är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden när de anser att det behövs eller när minst hälften av styrelseledamöterna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med absolut majoritet. Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst. Vid personval avgör emellertid lotten.


6. Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, var för sig.


7. Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar ett kalenderår.


8. Föreningens möten

När styrelsen eller föreningens möte så beslutar, är deltagande i föreningens möte också möjligt per post, genom datakommunikation eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel före eller under mötet. Föreningen håller två ordinarie möten om året.

Föreningens vårmöte hölls under tiden januari-maj och höstmöte under tiden september-december, på en av styrelsen fastställd dag. Vid föreningens möten har varje ordinariemedlem, hedersordförande och hedersmedlem en röst. En understödande medlem har rätt till att vara närvarande och yttra sig vid föreningens möten. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de givna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandes röst. Vid val avgör emellertid lotten.


9. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att informera om mötet i föreningens officiella informationskanal.


10. Ordinarie möten

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras

6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga

7. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.


Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas

2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

4. föredragningslistan för mötet godkänns

5. verksamhetsplan, budget samt medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs

6. val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

7. val av en verksamhetsgranskare och dennes suppleant.

8. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Om en föreningsmedlem vill att ett ärende ska behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte, ska han eller hon skriftligen meddela detta till styrelsen senast 14 dygn före mötet så att ärendet kan tas med i möteskallelsen.


11. Ändring av stadgar och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna och om upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de röster som har avgetts vid omröstningen. Ändring av stadgarna respektive upplösning av föreningen ska anges i möteskallelsen. Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.

bottom of page